elevayta-space-boy-v5.04-vst-x86-win-vip

Elevayta Space Boy v5.04 VST x86 WiN-ViP

Space Boy v5.04 VST WiN TEAM ViP | January, 2011 | v5.04: 4.29 MB TEAM AMPLiFY | 12.07.2007 | v4.90d: […]

elevayta-extra-boy-pro-v4.91d-vst-x86-win-amplify

Elevayta Extra Boy Pro v4.91d VST x86 WiN-AMPLiFY

Extra Boy Pro v4.91d VST WiN TEAM AMPLiFY | 12.07.2007 | 4.74 MB Extra Boy Pro (name derived from ‘Extract’) […]

elevayta-choir-boy-v4.92d-vst-x86-win-amplify

Elevayta Choir Boy v4.92d VST x86 WiN-AMPLiFY

Elevayta Choir Boy v4.92d VST WiN TEAM AMPLiFY | 12.07.2007 | 5.1 MB Choir Boy is a real-time multi-voice pitch shifting plug-in. […]

elevayta-freqeq-boy-v4.90d-vst-x86-win-amplify

Elevayta FreqEq Boy v4.90d VST x86 WiN-AMPLiFY

Elevayta FreqEq Boy 4.90d VST WiN TEAM AMPLiFY | 12.07.2007 | 4.27 MB FreEq Boy is a plug-in that provides […]

elevayta-stream-boy-v4.90d-vst-x86-win-amplify

Elevayta Stream Boy v4.90d VST x86 WiN-AMPLiFY

Elevayta Stream Boy v4.90d VST WiN TEAM AMPLiFY | 12.07.2007 | 4.48 MB Stream Boy is a real-time host bridge! […]

elevayta-clone-boy-v4.92d-vst-x86-win-amplify

Elevayta Clone Boy v4.92d VST x86 WiN-AMPLiFY

Elevayta Clone Boy v4.92d VST WiN TEAM AMPLiFY | 12.07.2007 | 5.2 MB Clone Boy is a real-time Spectral Cloning […]

elevayta-wider-boy-pro-v4.92d-vst-x86-win-amplify

Elevayta Wider Boy Pro v4.92d VST x86 WiN-AMPLiFY

Wider Boy Pro v4.92d VST WiN TEAM AMPLiFY | 12.07.2007 | 3.79 MB Wider Boy Pro is a stereo enhancer […]

elevayta-convo-boy-v5.02-vst-x86-win-amplify

Elevayta Convo Boy v5.02 VST x86 WiN-AMPLiFY

Elevayta Convo Boy 5.02 VST WiN TEAM AMPLiFY | 12.07.2007 | 5.2 MB Convo Boy is an “easy to use” […]

novuzeit-prophesea-vsti-x86-win-amplify

Novuzeit PropheSea VSTi x86 WiN-AMPLiFY

Novuzeit PropheSea VSTi TEAM AMPLiFY | 22 June 2006 | 4.77 MB The PropheSea by NOVUZEIT is no ordinary synthesizer!. […]

novuzeit-fx-lord-vst-x86-win-amplify

Novuzeit FX Lord VST x86 WiN-AMPLiFY

Novuzeit FX Lord VST WiN Team AMPLiFY | 22 June 2006 | 5.55 MB The FX Lord multi-FX unit is […]

novuzeit-iridesynth-vsti-x86-win-amplify

Novuzeit Iridesynth VSTi x86 WiN-AMPLiFY

Novuzeit Iridesynth VSTi WiN TEAM AMPLiFY | 22 June 2006 | 5,26 MB Iridesynth is a fully stereo virtual analog […]

novuzeit-voxelay-vst-x86-win-amplify

Novuzeit Voxelay VST x86 WiN-AMPLiFY

Novuzeit Voxelay VST WiN TEAM AMPLiFY | 22 June 2006 | 5,56 MB Voxelay is a diverse FX unit designed […]